Софийска професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“

От м. юни 2017 г. библиотеката при Софийска професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“ работи с новата софтуерна платформа за каталогизация на книги "Е-Либ Прима". 

Прехвърлени са всички данни от съществуващата система. Изведена е пълна инвентарна книга с ревалоризация на фонда.