Дигитални обекти

Модулът е предназначен за управление на съхранението, визуализацията и комплектоването на дигитални обекти (сканирани копия на книги и периодика, статии, файлове с текст и музика, филми, снимков материал и др.)

Поддържаните дигитални обекти могат да бъдат елементарни (в един файл) или със сложна структура: последователност от файлове с различно местонахождение и формати (примерно страниците на една книга, страниците и броевете на периодично издание, корица, съдържание, глави и индекси и др.).

Поддържането на структурирани обекти позволява визуализацията и ползването на отделни части от обекта, както и спестява обратното комплектоване на обекта след сканиране. То позволява и комплектоване на мултимедийни обекти съдържащи едновременно текст, образ, видео, звук или други обекти налични в Интернет или други системи (например системи за електронно обучение като Moodle). Не на последно място, дигиталният обект не може да бъде изтеглен (откраднат) с един прост download с едно натискане на клавиша.

За обектите се поддържат устойчиви идентификатори (persistent identifiers), позволяващи физическо преструктуриране, преформатиране или преместване на обектите, без да са необходими промени в цитирания в каталози, уеб страници, в други каталози и т.н.

Обектите могат да се съхраняват на произволно място в мрежата, локално върху файлови сървъри, storage сървъри или в Интернет.

Дигиталните обекти, описани и управлявани в този модул, могат да се представят и директно в Интернет през модул i-Lib Navigator - специализиран Viewer  представящ през браузер в Интернет/Интранет обекта като единно цяло във вид на книга, списание, статия - по дефинираната логическа структура, независимо от физическата структура – множество файлове с различен формат, структура и местоположение. i-Lib Navigator извършва динамично комплектуване на обекта от наличните физически файлове и го представя на потребителя като цялостен обект, с възможност за навигация по логическата структура  на обекта (примерно позициониране на съдържание, в началото на втора глава, прелистване по страници на индекса, позициониране в брой 2 от 1996 г. на списание и т.н.)

Достъпът до дигиталните обекти или до отделни техни части се контролира :

  • на териториален принцип (на територията на библиотеката, университета, и т.н.) базиран на IP мрежи с разрешен или забранен достъп;

  • през права за достъп, асоциирани към групи потребители или конкретен потребител.

По тази схема съдържанието на книгата може да е видимо отвсякъде, но пълния текст само от територията на университета. Това позволява прилагане на гъвкави схеми за защита на съдържанието и авторските права.

 

Виж презентация

Виж и Дигитална културна съкровищница Север+

Виж и Проект Север+

Виж и Национален институт на правосъдието

 

Видео 

Embedded thumbnail for Дигитални обекти
Embedded thumbnail for Дигитални обекти

Галерия