e-Lib Прима : Работно място за самообслужване

Работното място е предназначено за самообслужване на читателите при:

  • заемане;

  • презаписване;

  • връщане на библиотечни  единици.

Представлява автономна машина със сензорен екран и  интегриран RFID/баркод четец. Читателят позказва читателската си карта и се идентифицира. Избира от екрана заемане или връщане на  книги. Системата извежда книгите, които подлежат на връщане. С докосване на екрана читателят може да заяви книги за презаписване или като приближи книга до четеца да я върне (ако е заета) или да я заеме (ако е нова). Системата автоматично регистрира заетите и/или върнати книги и издава  документ (бележка за заети/върнати книги). Проверява също редовността на читателя (карта с изтекъл срок, неплатени такси или глоби и т.н.) Нередовните читатели не се обслужват, а се насочват за ръчно обслужване в отдел „Регистрация/Заемна”, където могат да платят дължимите суми и да подновят читателските си карти.  При закъснение, системата автоматично налага глоби по ценоразпис определен централно в библиотечната система. Цените могат да бъдат различни за различните типове библиотечни единици.

Работното място може да бъде позиционирано навсякъде в библиотеката, в клон или филиал, свързани през локалната мрежа или отдалечено през Интернет. Всички транзакции се отразяват в централната база данни и се отчитат от всички останали компоненти на системата. Например, при опит за изнасяне на книга, регистрирана като върната, на контролната врата ще се включи аларма.

В статистиката се отразяват движението на библиотечните единици и посещението на читателите, които са използвали работното място на самообслужване. 

 Виж видео