e-Lib Prima. Управление на библиотеката : Модули за оптимизиране работата на служителите в библиотеката

   E-Lib Prima е софтуерен продукт за автоматизация на библиотеки, който е разработен върху модерната платформа PHP/Access/SQL. Системата предлага специализирани версии за регионални, университетски, читалищни, училищни, ведомствени  и специализирани библиотеки и информационни центрове. Тя е интегрирана, но позволява и поетапно автоматизиране на дейностите по модули, които следват традиционната библиотечна работа като се съобразява  и със спецификите във всяка библиотека. В зависимост от дейностите на всеки служител се определят и правата на достъп в интегрираната система.

Свойства 

  • Интегрирана система с опция за поетапно внедряване на модулите.
  • Електронен каталог за съхранение на библиографски описания по национални и/или международни стандарти.
  • Модерна платформа с възможност за работа в мрежа, на терминален сървър и облак.
  • Централизирано обслужване в библиотеки с отдалечени поделения и многосъставна структура.
  • Параметризация на работни места, отдели, сигнатури, места за съхранение, показатели за КДБФ, читателски карти, срокове, такси, глоби, услуги, статистики, отчети, права на достъп и др.
  • Mногоезиков интерфейс с поддръжка на UNICODE (едновременна работа на множество езици).
  • Връзка на библиотечните документи със структурирани дигитални копия.
  • Онлайн обслужване на читатели.