Интернет Навигатор

  

Модулът е предназначен за управление на достъпа и представянето на дигитални обекти (сканирани копия на книги и периодика, статии, файлове с текст и музика, филми, снимков материал и др.) в Интернет. Основните функции на модула са:

  • Връзка на библиографските описания с външни файлове (пълен текст, сканирани документи, образ, звук) и Интернет адреси;

  • Възможност за представяне на пълнотекстовото съдържание в структуриран вид (по страници, по броеве, по томове, по отделни структурни части: съдържание, индекс и т.н.) през собствен навигатор;

  • Възможност за комплектуване на виртуални дигитални обекти от части на съществуващи дигитални обекти (извадки от различни книги, списания и т.н.)

  • Възможност за комплектуване на мултимедийни дигитални обекти от файлове с различни формати (текст, музика, снимки и т.н.)

  • Възможност за комплектуване на частични дигитални обекти (само съдържание, избрани страници и т.н.)

  • Възможност за ограничаване на достъпа до произволни части от дигиталния обекти (страница, глава, том и т.н.)  с цел защита на авторските права или за защита на дигитални обекти достъпни само срещу заплащане.

  • Възможност за териториално ограничаване на достъпа до произволни части от дигиталния обекти (страница, глава, том и т.н.) на базата на списъци от IP мрежи, от които достъпът е разрешен.

Интернет Навигатор представя през браузер в Интернет/Интранет дигиталните обекти като единно цяло във вид на книга, списание, статия - по дефинираната логическа структура, независимо от физическата структура – множество файлове с различен формат, структура и местоположение. Извършва динамично комплектуване на обекта от наличните физически файлове и го представя на потребителя като цялостен обект, с възможност за навигация по логическата структура  на обекта (примерно позициониране на съдържание, в началото на втора глава, прелистване по страници на индекса, позициониране в брой 2 от 1996 г. на списание и т.н.)

Достъпът до дигиталните обекти или до отделни техни части се контролира:

  • на териториален принцип (на територията на библиотеката, университета, и т.н.) базиран на IP мрежи с разрешен или забранен достъп;

  • през права за достъп, асоциирани към групи потребители или конкретен потребител.

По тази схема съдържанието на книгата може да е видимо отвсякъде, но пълният текст само от територията на университета. Това позволява прилагане на гъвкави схеми за защита на съдържанието и авторските права. Не на последно място, дигиталният обект не може да бъде изтеглен (откраднат) с един прост download с едно натискане на клавиша.

За обектите се поддържат устойчиви идентификатори (persistent identifiers), позволяващи физическо преструктуриране, преформатиране или преместване на обектите, без да са необходими промени в цитирания в каталози, уеб страници, в други каталози и т.н.

Обектите могат да се съхраняват на произволно място в мрежата, локално върху файлови сървъри, storage сървъри или в Интернет

Видео 

Embedded thumbnail for Интернет Навигатор
Embedded thumbnail for Интернет Навигатор

Галерия