Регистрация и обслужване на читатели

Създаване на читателска картотека с пълни данни за читателя и история на ползване - валидна регистрация, читателски карти, глоби, такси, депозити, услуги, заети, ползвани и върнати материали.