Ретроконверсия

Предлагаме готов електронен каталог с въведени библиографски описания на над 400 000 български и чужди книги (локална база данни, без да е необходим Интернет, а за новопостъпващите книги - Интернет каталог).

Тези каталози улесняват и почти свобождава от необходимостта за ръчно въвеждане на библиографски описания. Библиотекарят вписва ръчно само инвентарни номера и сигнатури. Всички други данни - автор, заглавие, издателски данни, класификационни индекси (по УДК), предметна рубрика, анотация и други елементи се получават в готов вид. 

Освен, че се спестява време, резултатът e и унифициране на данните, което е предпоставка за безпроблемно участие в обединени библиотечни каталози.

Ретроконверията може да става по :

  • Азбучния каталог (ако е добре поддържан и са нанасяни отчисленията);

  • По инвентарна книга (ако са нанасяни отчисленията). Не е проблем, че в инвентарната книга няма всички данни за книгата, а понякога заглавията са съкратени. Изцяло готовите библиографски описания, които предоставяме, дават възможност за пълното идентифициране на съответната книга;

  • Де визу (по рафтове). Имаме специално изработена технология за работа, при която не е необходимо да се спира обслужването на читателите, независимо че се дават и връщат книги;

  • Различни описи. Разработва се индивидуална технология за всяка библиотека.