Управление и финанси (на библиотеката)

Модул "Финансов отдел"

Модулът е предназначен за управление на финансовите потоци в библиотеката. Той включва функции по:

 • Дефиниране на видове приходи и разходи;

 • Дефиниране на ценоразписи (цени на карти и услуги, размер на такси, глоби и т.н.);

 • Регистрация дължими приходи и разходи;

 • Регистрация плащания по дължими приходи и разходи;

 • Насочване на плащанията към банкови сметки или каса;

 • Отчети:

  • Извършени плащания
  • Дължими плащания
  • Приходи и разходи по видове
  • Приходи и разходи по сметки
  • Приходи и разходи по отдели/клонове/филиали

Модулът е основа за комерсиализиране на услугите предлагани от библиотеката на базата на предварително изготвени ценоразписи, следене на плащанията и на цялостния паричен поток в библиотеката.

 

Модул "Управление"   

 

Модулът е предназначен за подпомагане управлението на библиотеката. Той включва графичен панел (dashboard) представящ текущи (моментни) стойности на ключови идентификатори за функционирането на библиотеката:

 • Наличен фонд (по видове);

 • Брой читатели (активни/пасивни);

 • Фонд в обръщение (общо и по отдели);

 • Закъснения;

 • Обслужване по отдели и по персонал;

 • Посещаемост;

 • Обръщаемост;

 • Ползваемост;

 • Финансови анализи (приходи по източници и видове).

Графичен панел (dashboard) представящ промените на моментните стойности на ключовите идентификатор спрямо предишни периоди (години или месеци):

 • Промени в наличен фонд;

 • Промени в брой читатели;

 • Промени във фонд в обръщение;

 • Промени в броя закъснения;

 • Промени в обслужването по отдели и по персонал;

 • Промени в посещаемостта;

 • Промени в обръщаемостта;

 • Промени в ползваемостта.

Видео 

Embedded thumbnail for Управление и финанси (на библиотеката)

Галерия