Управление на услуги

Модулът позволява дефиниране на произволен брой услуги предоставяни от библиотеката. Услугите могат да бъдат платени или безплатни.

Достъпът до услугите се дефинира на ниво читател или група читатели.  Достъпните услуги се представят автоматично на читателя през онлайн каталога i-Lib Prima. Всяка от услугите може да бъде заявявана на място или онлайн от регистрираните читатели.

Модулът позволява дефиниране на колекции от библиотечни единици, предназначени за конкретни групи читатели (напр.: стажанти от даден  курс - специализция "Европейско право") или за конкретна учебна дисциплина (напр. Институционални и международни отношения). Колекциите могат автоматично да се асоциират към личните списъци на читателите попадащи в съответната група или ползващи съответната услуга. По този начин библиотеката, с помощта на преподавателите, може да предложи на студентите/читателите списъци с препоръчителна литература.

Библиотечните единици от списъците с препоръчителна литература  могат директно да се заявяват за запазване.

Модулът позволява създаване и на лични колекции от студенти и преподаватели и включват избрани от него книги. (напр. за подготовка на курсова работа, дисертационен труд и др.). По този начин може да се коригира политиката на комплектуване на библиотечни материали, следейки интересите  на читателите  за най-търсени/предпочитани издания.

   

Управление на услугите

 • Дефиниране и преглед на услугите;

 • Дефиниране на права за достъп до услугите по читатели или групи читатели;

 • Регистрация на заявки за услуги;

 • Преглед на постъпили онлайн заявки за услуги;

 • Обработка на заявките за услуги;

 • Издирване на свободни екземпляри;

 • Асоцииране на екземпляр към заявка;

 • Заявка за екземпляр от книгохранилище;

 • Изпълнение или отказ от изпълнение на заявка за услуги;

 • Статистика на изпълнени/неизпълнени услуги.

Управление на колекции

 • Дефиниране на колекции от книги;

 • Асоцииране на колекция към услуга или група потребители;

 • Копиране на колекция по личните списъци на потребителите ползващи услугата или принадлежащи към асоциираната група;

 • Преглед и анализ на личните списъци на читателите.

Галерия