Обслужване на читатели в читалня

Модулът е предназначен за автоматизиране и оптимизиране процеса на обслужване на читателите в читалните на библиотеката. Поддържа RFID и/или баркод идентификация на екземплярите. Включва следните функции:

 • Обслужване на читателите;

 • Заемане на библиотечни единици за ползване в читалня;

 • Връщане на библиотечни единици, ползвани в читалня;

 • Презаписване на библиотечни единици за ползване в същата читалня;

 • Поддържа пълна история на заеманите библиотечни единици в читалня;

 • Поддържа картон със заетата и запазена литература в читалня;

 • Управление на екземпляри изнесени от читалня за ползване в други читални на библиотеката, за копиране и т.н.;

 • Контрол за изрядност на абонамента;

 • Читателски карти с изтекъл срок;

 • Неиздължени плащания;

 • Управление на екземпляри в читалня;

 • Налични екземпляри;

 • Заети екземпляри;

 • Изнесени екземпляри за ползване в други читални/звена на библиотеката;

 • Задържани екземпляри за последваща каталогизация (неописани в   каталозите);

 • Справки за ползваната литература и посещения за произволен период по читатели.

Статистика на обслужването в читални

Модулът включва следните функции:

 • Статистика на обслужване (динамична, за произволен период);

 • Библиотечни единици ползвани в читалня по тип на изданието;

 • Библиотечни единици ползвани в читалня по УДК;

 • Библиотечни единици ползвани в читалня по език.

 

Статистика на посещенията на читателите в читални

 • Статитика на посещенията (динамична, за произволен период);

 • Посещения на читатели по професии;

 • Посещения на читатели по пол;

 • Посещения на читателите по възрастова група;

 • Посещения на читатели по образование.

Видео 

Embedded thumbnail for Обслужване на читатели в читалня